skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heavy Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioaccumulation of metals in human blood in industrially contaminated area

Jan, F. Akbar ; Ishaq, M. ; Khan, S. ; Shakirullah, M. ; Asim, S.M. ; Ahmad, I. ; Mabood, Fazal

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(12), pp.2069-2077 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60616-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chelation of heavy metals by potassium butyl dithiophosphate

Xu, Ying ; Xie, Zhigang ; Xue, Lu

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(5), pp.778-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60477-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of air drying on speciation of heavy metals in flooded rice paddies

Wang, Bao ; Huang, Biao ; Qi, Yan Bing ; Hu, Wen You ; Sun, Wei Xia

Chinese Chemical Letters, November 2012, Vol.23(11), pp.1287-1290 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-8417 ; DOI: 10.1016/j.cclet.2012.09.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source attributions of heavy metals in rice plant along highway in Eastern China

Feng, Jinfei ; Wang, Yinxi ; Zhao, Jian ; Zhu, Liqun ; Bian, Xinmin ; Zhang, Weijian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(7), pp.1158-1164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60529-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and pollution assessment of heavy metals in urban soils from southwest China

Guo, Guanghui ; Wu, Fengchang ; Xie, Fazhi ; Zhang, Ruiqing

Journal of Environmental Sciences, March 2012, Vol.24(3), pp.410-418 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)60762-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral materials as feasible amendments to stabilize heavy metals in polluted urban soils

Zhang, Mingkui ; Pu, Jincheng

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(4), pp.607-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60455-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobilities and leachabilities of heavy metals in sludge with humus soil

Zhu, Rui ; Wu, Min ; Yang, Jian

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(2), pp.247-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60399-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of moisture regime on the redistribution of heavy metals in paddy soil

Zheng, Shunan ; Zhang, Mingkui

Journal of Environmental Sciences, 2011, Vol.23(3), pp.434-443 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(10)60428-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extraction of heavy metals from e-waste contaminated soils using EDDS

Yang, Renxiu ; Luo, Chunling ; Zhang, Gan ; Li, Xiangdong ; Shen, Zhenguo

Journal of Environmental Sciences, November 2012, Vol.24(11), pp.1985-1994 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(11)61036-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and different fractions of heavy metals in sewage sludge from Guangzhou, China

Liu, Jing-Yong ; Sun, Shui-Yu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2013, Vol.23(8), pp.2397-2407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62747-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concentrations of Heavy Metals in Suburban Horticultural Soils and Their Uptake by Artemisia selengensis

Cui, Xu ; Sun, Xulei ; Hu, Pengjie ; Yuan, Cheng ; Luo, Yongming ; Wu, Longhua ; Christie, Peter

Pedosphere, December 2015, Vol.25(6), pp.878-887 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(15)30068-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effective removal of heavy metals from aqueous solutions by orange peel xanthate

Liang, Sha ; Guo, Xue-Yi ; Feng, Ning-Chuan ; Tian, Qing-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20, pp.s187-s191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60037-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source Apportionment of Heavy Metals in Soils Using Multivariate Statistics and Geostatistics

Qu, Ming-Kai ; LI, Wei-Dong ; Zhang, Chuan-Rong ; Wang, Shan-Qin ; Yang, Yong ; He, Li-Yuan

Pedosphere, August 2013, Vol.23(4), pp.437-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0160 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(13)60036-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jinzhou Bay, China

Wang, Shaofeng ; Jia, Yongfeng ; Wang, Shuying ; Wang, Xin ; Wang, He ; Zhao, Zhixi ; Liu, Bingzhu

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(1), pp.23-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60070-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-intensification of gold leaching with heavy metals and hydrogen peroxide

Yang, Yong-Bin ; LI, Qian ; Jiang, Tao ; Guo, Yu-Feng ; LI, Guang-Hui ; Xu, Bin

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2010, Vol.20(5), pp.903-909 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(09)60234-X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of heavy metals from mine water by cyanobacterial calcification

Dong, Donglin ; LI, Hongjiang ; Zhang, Jie ; Sun, Luke

Mining Science and Technology (China), 2010, Vol.20(4), pp.566-570 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-5264 ; DOI: 10.1016/S1674-5264(09)60245-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichment of heavy metals in the inner shelf mud of the East China Sea and its indication to human activity

Chen, Bin ; Fan, Dejiang ; Li, Weiran ; Wang, Liang ; Zhang, Xilin ; Liu, Ming ; Guo, Zhigang

Continental Shelf Research, Nov 1, 2014, Vol.90, p.163(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-4343

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the concentration and potential health risk of heavy metals in China's main deciduous fruits

NIE, Ji-Yun ; Kuang, Li-Xue ; LI, Zhi-Xia ; Xu, Wei-Hua ; Wang, Cheng ; Chen, Qiu-Sheng ; LI, An ; Zhao, Xu-Bo ; Xie, Han-Zhong ; Zhao, Duo-Yong ; Wu, Yong-Long ; Cheng, Yang

Journal of Integrative Agriculture, July 2016, Vol.15(7), pp.1645-1655 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-3119 ; DOI: 10.1016/S2095-3119(16)61342-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals leaching in bottom ash and fly ash fractions from industrial-scale BFB-boiler for environmental risks assessment

Pöykiö, Risto ; Mäkelä, Mikko ; Watkins, Gary ; Nurmesniemi, Hannu ; Dahl, Olli

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, January 2016, Vol.26(1), pp.256-264 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(16)64112-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Xiawan Port based on modified potential ecological risk index

Zhu, Hui-Na ; Yuan, Xing-Zhong ; Zeng, Guang-Ming ; Jiang, Min ; Liang, Jie ; Zhang, Chang ; Yin, Juan ; Huang, Hua-Jun ; Liu, Zhi-Feng ; Jiang, Hong-Wei

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, June 2012, Vol.22(6), pp.1470-1477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61343-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 300  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (295)
 2. Toàn văn trực tuyến (289)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (27)
 2. 2007đến2008  (78)
 3. 2009đến2010  (72)
 4. 2011đến2013  (86)
 5. Sau 2013  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (299)
 2. Kỷ yếu hội nghị  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Metals  (157)
 2. Cadmium  (147)
 3. Lead  (138)
 4. Copper  (135)
 5. Engineering  (132)
 6. Zinc  (123)
 7. Environmental Sciences  (114)
 8. Soil  (107)
 9. China  (90)
 10. Metals, Heavy  (81)
 11. Pollution  (67)
 12. 重金属  (61)
 13. Soil Pollution  (60)
 14. Chromium  (59)
 15. Soils  (57)
 16. Heavy Metal  (51)
 17. Ph  (49)
 18. Nickel  (41)
 19. Adsorption  (39)
 20. Phytoremediation  (30)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. Li  (32)
 2. ZHANG  (32)
 3. WANG  (29)
 4. CHEN  (18)
 5. YANG  (15)
 6. LIU  (15)
 7. Xin  (14)
 8. 杜榮民  (13)
 9. Zhi  (12)
 10. Jian  (11)
 11. Qiu, Guan-Zhou  (5)
 12. Zhang, Mingkui  (4)
 13. Jia, Yongfeng  (3)
 14. Wang, He  (3)
 15. Ren, Liping  (2)
 16. Liu, Yunxia  (2)
 17. Zheng, Binghui  (2)
 18. Zhou, Qixing  (2)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li
 2. ZHANG
 3. WANG
 4. CHEN
 5. YANG

theo chủ đề:

 1. Metals
 2. Cadmium
 3. Lead
 4. Copper
 5. Engineering

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...