skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Heavy Metals xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Potential for enhanced phytoremediation of landfills using biosolids – a review

Kim, Kwon-Rae ; Owens, Gary

Journal of Environmental Management, 2010, Vol.91(4), pp.791-797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2009.10.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoaccumulation of copper in willow seedlings under different hydrological regimes.(Report)

Chen, Guang - Cai ; Liu, Zhikun ; Zhang, Jianfeng ; Owens, Gary

Ecological Engineering, July, 2012, Vol.44, p.285(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8574

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoaccumulation of copper in willow seedlings under different hydrological regimes

Chen, Guang-Cai ; Liu, Zhikun ; Zhang, Jianfeng ; Owens, Gary

Ecological Engineering, July 2012, Vol.44, pp.285-289 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8574 ; E-ISSN: 1872-6992 ; DOI: 10.1016/j.ecoleng.2012.04.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioavailability of heavy metals in soils: definitions and practical implementation—a critical review

Kim, Rog-Young ; Yoon, Jeong-Ki ; Kim, Tae-Seung ; Yang, Jae ; Owens, Gary ; Kim, Kwon-Rae

Environmental Geochemistry and Health, 2015, Vol.37(6), pp.1041-1061 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-015-9695-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cadmium adsorption by willow root: the role of cell walls and their subfractions

Chen, Guangcai ; Liu, Yongqing ; Wang, Renmin ; Zhang, Jianfeng ; Owens, Gary

Environmental Science and Pollution Research, 2013, Vol.20(8), pp.5665-5672 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-013-1506-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Indian mustard ( Brassica juncea) on rhizosphere soil solution chemistry in long-term contaminated soils: A rhizobox study

Kim, Kwon-Rae ; Owens, Gary ; Kwon, Soon-Lk

Journal of Environmental Sciences, 2010, Vol.22(1), pp.98-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(09)60080-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detoxification through phytochelatin synthesis in Oenothera odorata exposed to Cd solutions

Son , Kyung-Ho ; Kim , Dae-Yeon ; Koo , Namin ; Kim , Kwon-Rae ; Kim , Jeong-Gyu ; Owens , Gary

Environmental and experimental botany, 2012, Vol.75, pp.9-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-8472

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Road Proximity on the Concentrations of Heavy Metals in Korean Urban Agricultural Soils and Crops

Kim, Hyuck ; Kim, Kwon-Rae ; Kim, Won-Il ; Owens, Gary ; Kim, Kye-Hoon

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 2017, Vol.72(2), pp.260-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4341 ; E-ISSN: 1432-0703 ; DOI: 10.1007/s00244-016-0344-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of plant roots on rhizosphere soil solution composition of long-term contaminated soils

Kim, Kwon-Rae ; Owens, Gary ; Naidu, Ravi ; Kwon, Soon-Lk

Geoderma, 2010, Vol.155(1), pp.86-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2009.11.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of biochar on heavy metal immobilization and uptake by lettuce ( Lactuca sativa L.) in agricultural soil

Kim, Hyuck-Soo ; Kim, Kwon-Rae ; Kim, Ho-Jin ; Yoon, Jung-Hwan ; Yang, Jae ; Ok, Yong ; Owens, Gary ; Kim, Kye-Hoon

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.74(2), pp.1249-1259 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-015-4116-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A DOC coagulant, gypsum treatment can simultaneously reduce As, Cd and Pb uptake by medicinal plants grown in contaminated soil

Kim, Hyuck Soo ; Seo, Byoung-Hwan ; Kuppusamy, Saranya ; Lee, Yong Bok ; Lee, Jae-Hwang ; Yang, Jae-E ; Owens, Gary ; Kim, Kwon-Rae

Ecotoxicology and Environmental Safety, February 2018, Vol.148, pp.615-619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2017.10.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfer functions for estimating phytoavailable Cd and Pb in metal contaminated paddy and upland soils: Implications for phytoavailability based land management

Lim, Ga-Hee ; Seo, Byoung-Hwan ; Kim, Kye-Hoon ; Kim, Hyuck-Soo ; Kim, Won-Il ; Owens, Gary ; Kim, Kwon-Rae

Geoderma, 15 May 2016, Vol.270, pp.89-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0016-7061 ; E-ISSN: 1872-6259 ; DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.11.021

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An integrated approach to safer plant production on metal contaminated soils using species selection and chemical immobilization

Kim, Hyuck Soo ; Seo, Byoung-Hwan ; Bae, Jun-Sik ; Kim, Won-Il ; Owens, Gary ; Kim, Kwon-Rae

Ecotoxicology and Environmental Safety, September 2016, Vol.131, pp.89-95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2016.05.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Long-term assessment of the environmental fate of heavy metals in agricultural soil after cessation of organic waste treatments

Kwon, Soon-Ik ; Jang, Yeon-A ; Owens, Gary ; Kim, Min-Kyeong ; Jung, Goo-Bok ; Hong, Seung-Chang ; Chae, Mi-Jin ; Kim, Kwon-Rae

Environmental Geochemistry and Health, 2014, Vol.36(3), pp.409-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-4042 ; E-ISSN: 1573-2983 ; DOI: 10.1007/s10653-013-9569-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilization of cadmium in polluted soils by phytogenic iron oxide nanoparticles

Lin, Jiajiang ; Sun, Mengqiang ; Su, Binglin ; Owens, Gary ; Chen, Zuliang

Science of the Total Environment, 01 April 2019, Vol.659, pp.491-498 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.391

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemodynamics of heavy metals in long-term contaminated soils: Metal speciation in soil solution

Kwon-Rae, Kim ; Owens, Gary

Journal of Environmental Sciences, 2009, Vol.21(11), pp.1532-1540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; E-ISSN: 1878-7320 ; DOI: 10.1016/S1001-0742(08)62451-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is an adjusted rhizosphere-based method valid for field assessment of metal phytoavailability? Application to non-contaminated soils

Fang, Jing ; Wen, Bei ; Shan, Xiao-Quan ; Lin, Jin-Ming ; Owens, Gary

Environmental Pollution, 2007, Vol.150(2), pp.209-217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; E-ISSN: 1873-6424 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2007.01.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of biochar on heavy metal immobilization and uptake by lettuce (Lactuca sativa L.) in agricultural soil.(Report)

Kim, Hyuck-Soo ; Kim, Kwon-Rae ; Kim, Ho-Jin ; Yoon, Jung-Hwan ; Yang, Jae E. ; Ok, Yong Sik ; Owens, Gary ; Kim, Kye-Hoon

Environmental Earth Sciences, 2015, Vol.74(2), p.1249(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (6)
 3. 2013đến2014  (2)
 4. 2015đến2017  (6)
 5. Sau 2017  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. Chinese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Owens, Gary
 2. Owens, G
 3. Kim, Kwon-Rae
 4. Kim, Kr
 5. Kim, Hyuck-Soo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...