skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hasenfuss, Gerd xóa Tác giả/ người sáng tác: Wachter, Rolf xóa Chủ đề: Heart Failure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spironolactone on diastolic function and exercise capacity in patients with heart failure with preserved ejection fraction: the Aldo-DHF randomized controlled trial

Edelmann, Frank ; Wachter, Rolf ; Schmidt, Albrecht G ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Colantonio, Caterina ; Kamke, Wolfram ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Durstewitz, Kathleen ; Löffler, Markus ; Düngen, Hans-Dirk ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Gelbrich, Götz ; Pieske, Burkert

JAMA, 27 February 2013, Vol.309(8), pp.781-91 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1538-3598 ; PMID: 23443441 Version:1 ; DOI: 10.1001/jama.2013.905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential interaction of clinical characteristics with key functional parameters in heart failure with preserved ejection fraction — Results of the Aldo-DHF trial

Edelmann, Frank ; Gelbrich, Götz ; Duvinage, André ; Stahrenberg, Raoul ; Behrens, Anneke ; Prettin, Christiane ; Kraigher-Krainer, Elisabeth ; Schmidt, Albrecht G. ; Düngen, Hans-Dirk ; Kamke, Wolfram ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann-Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Wachter, Rolf ; Pieske, Burkert

International Journal of Cardiology, 30 November 2013, Vol.169(6), pp.408-417 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-5273 ; DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.10.018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galectin‐3 in patients with heart failure with preserved ejection fraction: results from the Aldo‐DHF trial

Edelmann, Frank ; Holzendorf, Volker ; Wachter, Rolf ; Nolte, Kathleen ; Schmidt, Albrecht G. ; Kraigher‐Krainer, Elisabeth ; Duvinage, André ; Unkelbach, Ines ; Düngen, Hans‐Dirk ; Tschöpe, Carsten ; Herrmann‐Lingen, Christoph ; Halle, Martin ; Hasenfuss, Gerd ; Gelbrich, Götz ; Stough, Wendy Gattis ; Pieske, Burkert M.

European Journal of Heart Failure, February 2015, Vol.17(2), pp.214-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1002/ejhf.203

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gelbrich, Götz
  2. Wachter, Rolf
  3. Duvinage, André
  4. Edelmann, Frank
  5. Herrmann-Lingen, Christoph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...