skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Năm xuất bản: 1991đến2004 xóa Tác giả/ người sáng tác: Holden, Constance xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Health sciences -- Medical sciences -- Pharmaceutics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violence of the Lambs.(violent behaviour a combination of genetic and environmental influences)

Holden, Constance

Science, July 28, 2000, Vol.289(5479), p.580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Depression: the news isn't depressing

Holden, Constance

Science, Dec 6, 1991, Vol.254(5037), p.1450(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...