skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Mcclellan, Mark xóa Chủ đề: Health sciences -- Health and wellness -- Health outcomes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of hospital ownership on medical productivity

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The Rand journal of economics, 2002, Vol.33(3), pp. 488-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07416261

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Productivity change in health care

Cutler, David M; Mcclellan, Mark

The American economic review, 2001, Vol.91(2), pp. 281-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is hospital competition socially wasteful?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 2000, Vol.115(2), pp.577-615 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00335533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technological change in heart-disease treatment does high tech mean low value?

Mcclellan, Mark B; Noguchi, Haruko

The American economic review, 1998, Vol.88(2), pp.90-96 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do doctors practice defensive medicine?

Kessler, Daniel P; Mcclellan, Mark B

The quarterly journal of economics, 1996, Vol.111(2), pp.353-390 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-5533

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mcclellan, Mark
  2. Mcclellan, Mark B
  3. Kessler, Daniel
  4. Mcclellan, M
  5. Kessler, Daniel P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...