skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Health Risk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic and Other Elemental Concentrations in Mushrooms from Bangladesh: Health Risks

Md Harunur Rashid ; Mohammad Mahmudur Rahman ; Ray Correll ; Ravi Naidu

International Journal of Environmental Research and Public Health, 01 May 2018, Vol.15(5), p.919 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph15050919

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unraveling Health Risk and Speciation of Arsenic from Groundwater in Rural Areas of Punjab, Pakistan

Muhammad Bilal Shakoor ; Nabeel Khan Niazi ; Irshad Bibi ; Mohammad Mahmudur Rahman ; Ravi Naidu ; Zhaomin Dong ; Muhammad Shahid ; Muhammad Arshad

International Journal of Environmental Research and Public Health, 01 October 2015, Vol.12(10), pp.12371-12390 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph121012371

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rahman, MM
  2. Rahman, Mohammad Mahmudur
  3. Naidu, R
  4. Ravi Naidu
  5. Rahman, M.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...