skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Finnish xóa Chủ đề: Health Citizenship xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kansalaisuus ja kansanterveys [Citizenship and Public Health]

Aukee, Ranja

International Sociology, May 2006, Vol.21(3), pp.477-480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-5809 ; DOI: 10.1177/0268580906063026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Helén, Ilpo
  2. Aukee, Ranja
  3. Aukee, R
  4. Helen, Ilpo
  5. Jauho, Mikko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...