skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhou, Wei xóa Chủ đề: Health Care xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive knowledge-based system for health care applications with RFID-generated information

Meiller, Yannick ; Bureau, Sylvain ; Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

Decision Support Systems, Apr 2011, Vol.51(1), p.198 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01679236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying RFID-embedded objects in pervasive healthcare applications

Tu, Yu-Ju ; Zhou, Wei ; Piramuthu, Selwyn

Decision Support Systems, Jan 2009, Vol.46(2), p.586 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01679236

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Piramuthu, Selwyn
  2. Piramuthu, S.
  3. Zhou, Wei
  4. Zhou, W.
  5. Meiller, Yannick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...