skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Chủ đề: Hardness xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of additional elements on aging behavior of Al-Zn-Mg-Cu alloys by spray forming

LI, Li ; Zhou, Tie-Tao ; LI, Huan-Xi ; Chen, Chang-Qi ; Xiong, Bai-Qing ; Shi, Li-Kai

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2006, Vol.16(3), pp.532-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(06)60093-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on microstructure and microhardness of linear friction welded dissimilar Ti alloys

Zhang, Chuan-Chen ; Zhang, Tian-Cang ; Ji, Ya-Juan ; Huang, Ji-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3540-3544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62898-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heat treatment on phase contents and mechanical properties of infiltrated B4C/2024Al composites

Tan, Xiao-Fen ; Zeng, Fan-Hao ; Wang, Shu-Qiu ; Zhou, Fei ; Xiong, Xiang

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2014, Vol.24(7), pp.2359-2365 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(14)63357-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure and mechanical properties of as-quenched Mg-Gd-Zr alloys

Hu, Yao-Bo ; Deng, Juan ; Zhao, Chong ; Wang, Jing-Feng ; Pan, Fu-Sheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(4), pp.732-738 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60773-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of forging and heat treatment on wear properties of Al–Si and Al–Pb bearing alloys in oil lubricated conditions

Feyzullahoğlu, Erol ; Ertürk, Alpay Tamer ; Güven, Ersin Asim

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2013, Vol.23(12), pp.3575-3583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62903-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructural evolution of copper–titanium alloy during in-situ formation of TiB2 particles

Sobhani, M ; Arabi, H ; Mirhabibi, A ; Brydson, R.M.D

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2013, Vol.23(10), pp.2994-3001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62826-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of on-line solution and off-line heat treatment on microstructure and hardness of die-cast AZ91D alloy

Xu, Yu-Lei ; Zhang, Kui ; LI, Xing-Gang ; Lei, Jian ; Yuan, Hai-Bo ; Liu, Zheng

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2012, Vol.22(11), pp.2652-2658 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)61513-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preparation and properties of flame-sprayed Mo-FeB-Fe cermet coatings

MA, Zhuang ; Wang, Wei ; Zou, Ji-Feng ; Dong, Shi-Zhi ; Zhang, Lian-Yong ; LI, Zhi-Chao

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2011, Vol.21(6), pp.1314-1321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(11)60859-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of Cu content on microstructure and mechanical properties of thixoformed Al–Si–Cu–Mg alloys

Salleh, M.S ; Omar, M.Z

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, November 2015, Vol.25(11), pp.3523-3538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63995-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment conditions on microstructure and wear behaviour of Al4Cu2Ni2Mg alloy

Karakulak, Erdem ; Zeren, Muzaffer ; Yamanoğlu, Ridvan

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, July 2013, Vol.23(7), pp.1898-1904 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62675-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of welding heat input and post-welded heat treatment on hardness of stir zone for friction stir-welded 2024-T3 aluminum alloy

Chen, Yu ; Ding, Hua ; LI, Ji-Zhong ; Zhao, Jing-Wei ; Fu, Ming-Jie ; LI, Xiao-Hua

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, August 2015, Vol.25(8), pp.2524-2532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(15)63871-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of hot isostatic pressing nitrogen on the microstructure and properties of a Ti(C, N)-based cermet

Yan, Xianmei ; Xiong, Weihao ; Yang, Yong ; Zheng, Liyun

Rare Metals, 2006, Vol.25(4), pp.321-325 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(06)60061-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TiC-maraging stainless steel composite: microstructure, mechanical and wear properties

Akhtar, Farid ; Guo, Shiju ; Feng, Peizhong ; Khadijah Ali, Shah ; Syed Javid, Askari

Rare Metals, 2006, Vol.25(6), pp.630-635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(07)60004-7

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of electromagnetic field on structure and heat treatment behavior of Mg-Li-Al alloys

MA, Lei-Juan ; Hao, Hai ; Dong, Han-Wei ; Zhang, Xing-Guo ; Jin, Jun-Ze

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s96-s100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60182-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of heat treatment on microstructure and mechanical properties of Mg-10Gd-3Y-1.2Zn-0.4Zr alloy

LI, De-Jiang ; Zeng, Xiao-Qin ; Dong, Jie ; Zhai, Chun-Quan

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2008, Vol.18, pp.s117-s121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(10)60186-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructure and properties of hot-extruded nickel-aluminum bronze

Chen, Rui-Ping ; Liang, Ze-Qin ; Zhang, Wei-Wen ; Zhang, Da-Tong ; Luo, Zong-Qiang ; LI, Yuan-Yuan

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, December 2007, Vol.17(6), pp.1254-1258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(07)60258-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homogenization heat treatment of Mg-7.68Gd-4.88Y-1.32Nd-0.63Al-0.05Zr alloy

Zhang, Guodong ; LI, Xinggang ; MA, Minglong ; LI, Yongjun ; Shi, Guoliang ; Yuan, Jiawei ; Zhang, Kui

Journal of Rare Earths, May 2014, Vol.32(5), pp.445-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0721 ; DOI: 10.1016/S1002-0721(14)60092-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Rare Earth on Microstructures and Properties of High Speed Steel With High Carbon Content

Yang, Jun ; Zou, De-ning ; Li, Xiao-ming ; Du, Zhong-ze

Journal of Iron and Steel Research International, 2007, Vol.14(1), pp.47-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-706X ; E-ISSN: 2210-3988 ; DOI: 10.1016/S1006-706X(07)60011-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (15)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2007  (2)
 3. 2008đến2010  (2)
 4. 2011đến2012  (3)
 5. Sau 2012  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Kui
 2. Zhao, Jing-Wei
 3. Xiong, Xiang
 4. Ji, Ya-Juan
 5. Zhang, Chuan-Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...