skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Tác giả/ người sáng tác: Raisamo, Roope xóa Chủ đề: Haptics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Directional cueing of gaze with a vibrotactile headband

Rantala, Jussi ; Kangas, Jari ; Raisamo, Roope

Proceedings of the 8th Augmented Human International Conference, 16 March 2017, pp.1-7

ISBN: 9781450348355 ; ISBN: 1450348351 ; DOI: 10.1145/3041164.3041176

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kangas, J.
  2. Raisamo, Roope
  3. Rantala, Jussi
  4. Raisamo, R.
  5. Rantala, J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...