skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Haptic Interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Compliant actuation based on dielectric elastomers for a force-feedback device: modeling and experimental evaluation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compliant actuation based on dielectric elastomers for a force-feedback device: modeling and experimental evaluation

Vertechy, R. ; Bergamasco, M. ; Berselli, G. ; Parenti Castelli, V. ; Vassura, G.

Frattura ed Integrità Strutturale Frattura ed Integrità Strutturale, 2013, Vol.7(23), pp.47-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19718993 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3221/IGF-ESIS.23.05

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High performance haptic device for force rendering in textile exploration

Bergamasco, M. ; Salsedo, F. ; Fontana, M. ; Tarri, F. ; Avizzano, C.A. ; Frisoli, A. ; Ruffaldi, E. ; Marcheschi, S.

The Visual Computer, 2007, Vol.23(4), pp.247-256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-007-0103-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Haptic Interfaces for Virtual Prototyping
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Haptic Interfaces for Virtual Prototyping

Bergamasco, M ; Frisoli, A ; Gucciardino, A ; Marchese, S S; Scuola S Anna Superiore Pisa (Italy) (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bergamasco, M
  2. Frisoli, A
  3. Berselli, G.
  4. Avizzano, C.A.
  5. Ruffaldi, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...