skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
How to deal with Haplotype data: An Extension to the Conceptual Schema of the Human Genome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to deal with Haplotype data: An Extension to the Conceptual Schema of the Human Genome

Reyes Román, José Fabián ; Pastor, Oscar ; Valverde, Francisco ; Roldán, David

CLEI Electronic Journal, 12/01/2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0717-5000 ; DOI: http://dx.doi.org/10.19153/cleiej.19.3.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Roldán, David
  2. José Román, José Fabián Reyes
  3. José Fabián Reyes Román
  4. Pastor López, Oscar
  5. David Roldán

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...