skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Ergonomics xóa Chủ đề: Hand-Eye Coordination xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of automatic image realignment on visuomotor coordination in simulated laparoscopic surgery

Zhang, Likun ; Cao, Caroline G.L

Applied Ergonomics, November 2012, Vol.43(6), pp.993-1001 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-6870 ; E-ISSN: 1872-9126 ; DOI: 10.1016/j.apergo.2012.02.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, L.
  2. Cao, Caroline G L
  3. Cao, C.G.L.
  4. Cao, Caroline G. L.
  5. Cao, Caroline

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...