skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: HEVC standard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Efficient and Low Complexity Surveillance Video Compression using Distributed Scalable Video Coding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient and Low Complexity Surveillance Video Compression using Distributed Scalable Video Coding

Le, Dao Thi Hue; Luong, Pham Van; Duong, Dinh Trieu; Xiem, HoangVan

Le, D.T.H. et al. (2018). Efficient and Low Complexity Surveillance Video Compression using Distributed Scalable Video Coding. VNU Journal of Science: Comp. Science & Com. Eng., 34(1), 38-51.; 2588-1086; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62966; https://doi.org/10.25073/2588-1086/vnucsce.198

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two stage fast mode decision algorithm for intra prediction in HEVC

Ramezanpour Fini, Mohammadreza ; Zargari, Farzad

Multimedia Tools and Applications, 2016, Vol.75(13), pp.7541-7558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-015-2675-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HEVC backward compatible scalability: A low encoding complexity distributed video coding based approach

Hoang Van, Xiem ; Ascenso, João ; Pereira, Fernando

Signal Processing: Image Communication, April 2015, Vol.33, pp.51-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2015.02.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiview side information creation for efficient Wyner–Ziv video coding: Classifying and reviewing

Brites, Catarina ; Pereira, Fernando

Signal Processing: Image Communication, January 2015, Vol.30, pp.1-36 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0923-5965 ; E-ISSN: 1879-2677 ; DOI: 10.1016/j.image.2014.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pereira, F.
  2. Pereira, Fernando
  3. Zargari, Farzad
  4. Hoang Van, Xiem
  5. Ascenso, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...