skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Nguyen, Van Hieu xóa Chủ đề: H(2) Gas Sensor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of highly sensitive and selective H2 gas sensor based on SnO2 thin film sensitized with microsized Pd islands

Van Toan, Nguyen ; Viet Chien, Nguyen ; Van Duy, Nguyen ; Si Hong, Hoang ; Nguyen, Hugo ; Duc Hoa, Nguyen ; Van Hieu, Nguyen

Journal of Hazardous Materials, 15 January 2016, Vol.301, pp.433-442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2015.09.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hugo, Nguyen
  2. Nguyen, Viet Chien
  3. Van Hieu, Nguyen
  4. Viet Chien, Nguyen
  5. Nguyen, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...