skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hóa vô cơ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Structure Of Rare-earth Metal Surfaces
Structure Of Rare-earth Metal Surfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure Of Rare-earth Metal Surfaces

London : Imperial College Press ; Singapore ; River Edge, NJ : Distributed by World Scientific Pub. Co., c2001. - (546 BAR 2001) - ISBN1-86094-165-6;ISBN9786611866174;ISBN1-281-86617-2;ISBN1-84816-173-5

Truy cập trực tuyến

2
Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số β-Đixetonat kim loại chuyển tiếp

Nguyễn, Thu Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8491

Truy cập trực tuyến

3
Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH.

Vũ, Lê Vân; Nguyễn, Minh Hải; Nguyễn, Trọng Uyển

Vũ, L. V. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của kim loại chuyển tiếp với phối tử hai càng trên cơ sở PAH. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11805

Truy cập trực tuyến

4
Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu Pb, trong một số đối tượng môi trường
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng phương pháp chiết pha rắn để tách và làm giàu Pb, trong một số đối tượng môi trường

Phạm, Văn Huấn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8508

Truy cập trực tuyến

5
Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin

Nguyễn, Hữu Cương; Trịnh, Ngọc Châu

Nguyễn, H. C. (2015). Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số kim loại chuyển tiếp với N(4) - metylthiosemicacbazon 2- axetyl pyriđin. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13638

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (4)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vũ, Lê Vân
  2. Nguyễn, Minh Hải
  3. Phạm, Văn Huấn
  4. Barrett S. D
  5. Trịnh, Ngọc Châu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...