skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Hành chính công xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Public management and governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public management and governance

Bovaird A. G; Loffler Elke

London ; New York : Routledge, 2016. - (351 PUB 2016) - ISBN9780415501859 (hardback);ISBN9780415501866 (paperback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...