skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Ngôn ngữ: French xóa Năm xuất bản: 2000đến2001 xóa Chủ đề: Growth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beta vulgaris, a growth model for sugar beet under Windows : presentation and application ; Beta vulgaris, un modele de la croissance de la betterave sucriere sous Windows: presentation et applications

Guerif , M. ; Cariolle , M. ; Pottiau , H.

63. IIRB Congress, Interlaken (Switzerland), 9-10 Feb 2000, 2000, Vol., pp.233-243

ISSN: 0367-096X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pottiau , H.
  2. Cariolle , M.
  3. Guerif , M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...