skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: Proceedings of SPIE xóa Chủ đề: Applied Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Bolas, Mark T. xóa Cơ sở dữ liệu: SPIE Digital Library xóa Chủ đề: Grid xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality and the unfolding of higher dimensions

Aguilera, Julieta C

27 January 2006, Vol.6055, pp.60551V-60551V-8

ISSN: 0277-786X ; ISBN: 9780819460950 ; ISBN: 0819460958 ; DOI: 10.1117/12.643651

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Merritt, John O.
  2. Woods, Andrew J.
  3. Aguilera, J.C.
  4. McDowall, Ian E.
  5. Aguilera, Julieta C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...