skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Great Britain xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race gender and the body in British immigration control subject to examination

Smith Evan; Marmo Marinella

Palgrave Macmillan; 2014 - (325.41)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION AND VENEREAL DISEASE IN GREAT BRITAIN

Willcox, R R

The British journal of clinical practice, May 1965, Vol.19, pp.255-66

ISSN: 0007-0947 ; PMID: 14286137 Version:1

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RICKETS RECURS IN BRITISH CHILDREN

Arneil, G C

The Practitioner, May 1964, Vol.192, pp.652-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-6518 ; PMID: 14147252 Version:1

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE PATTERN OF MIGRATION. A SURVEY OF SOME ECOLOGICAL FACTORS AFFECTING A GENERAL PRACTICE DURING THE FIRST TEN YEARS OF THE NATIONAL HEALTH SERVICE

Eimerl, T S

The Journal of the College of General Practitioners, May 1964, Vol.7, pp.342-58

ISSN: 0307-4749 ; PMID: 14142936 Version:1

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brexit: Reasons, Political Background, Implications

E. V. Ananieva

Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право, 01 February 2018, Vol.10(6), pp.98-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2542-0240 ; E-ISSN: 2587-9324 ; DOI: 10.23932/2542-0240-2017-10-6-98-119

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE HEALTH OF THE COLORED CHILD IN GREAT BRITAIN

Oppe, T E ; Peppard, N ; Patterson, S ; Gans, B ; Stroud, C E

Proceedings of the Royal Society of Medicine, April 1964, Vol.57, pp.321-8

ISSN: 0035-9157 ; PMID: 14152959 Version:1

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LUNG CANCER IN SOUTH AFRICANS AND BRITISH IMMIGRANTS

Dean, G

Proceedings of the Royal Society of Medicine, October 1964, Vol.57, pp.SUPPL:984-7

ISSN: 0035-9157 ; PMID: 14212576 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
The Emergence of the English
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Emergence of the English

Oosthuizen, Susan

ISBN: 9781641891271 ; E-ISBN: 9781641891288

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Statecraft by Stealth - Secret Intelligence and British Rule in Palestine
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statecraft by Stealth - Secret Intelligence and British Rule in Palestine

Wagner, Steven B.

ISBN: 9781501736476 ; E-ISBN: 9781501736483 ; E-ISBN: 1501736485

Toàn văn không sẵn có

10
Europe's Brexit EU perspectives on Britain's vote to leave.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europe's Brexit EU perspectives on Britain's vote to leave.

Oliver, Tim;

E-ISBN 9781788210522 ; E-ISBN 9781788210539

Toàn văn sẵn có

11
Stretching the Constitution the Brexit shock in historic perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stretching the Constitution the Brexit shock in historic perspective

Blick, Andrew

E-ISBN 9781509905805 ; E-ISBN 9781509905829

Toàn văn không sẵn có

12
Flawed capitalism the Anglo-American condition and its resolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flawed capitalism the Anglo-American condition and its resolution

Coates, David

E-ISBN 9781911116332 ; E-ISBN 9781911116349

Toàn văn sẵn có

13
Last weapons hunger strikes and fasts in the British empire, 1890-1948
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Last weapons hunger strikes and fasts in the British empire, 1890-1948

Grant, Kevin

E-ISBN 9780520301009 ; E-ISBN 9780520301016 ; E-ISBN 9780520972155

Toàn văn sẵn có

14
Not working where have all the good jobs gone?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Not working where have all the good jobs gone?

Blanchflower, David G

E-ISBN 9780691181240 ; E-ISBN 9780691186009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Freedom music Wales, emancipation and jazz 1850-1950
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freedom music Wales, emancipation and jazz 1850-1950

Wilson, Jen

E-ISBN 9781786834072 ; E-ISBN 9781786834089

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Sách  (9)
  2. Bài báo  (6)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Dean, G
  2. Marmo Marinella
  3. Wilson, Jen
  4. Eimerl, T S
  5. Wagner, Steven B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...