skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Chủ đề: Graphical User Interfaces xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Menu Selection with a Body-Centered Remote Interface

Bossavit, Benoît ; Marzo, Asier ; Ardaiz, Oscar ; Pina, Alfredo

Interacting with Computers, 2014, Vol. 26(5), pp.389-402 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwt043

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screening Prototype Features in Terms of Intuitive Use: Design Considerations and Proof of Concept

Fischer, Sandrine ; Itoh, Makoto ; Inagaki, Toshiyuki

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(3), pp.256-270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwv002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Visual User Interface Complexity of Mobile Applications With Metrics

Riegler, Andreas ; Holzmann, Clemens

Interacting with Computers, 2018, Vol. 30(3), pp.207-223 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwy008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bossavit, Benoît
  2. Inagaki, T.
  3. Fischer, Sandrine
  4. Pina, Alfredo
  5. Marzo, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...