skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: User Interface xóa Chủ đề: Graphical User Interface xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming of Graphical User Interfaces

Schlee, Max ; Vanderdonckt, Jean; Vanderdonckt, Jean (pacrepositoryorg)

arXiv.org, May 23, 2004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards virtualization of user interfaces based on UsiXML

Molina Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; Simarro, Francisco ; López, Pascual

Proceedings of the tenth international conference on 3d web technology, 29 March 2005, pp.169-178

ISBN: 1595930124 ; ISBN: 9781595930125 ; DOI: 10.1145/1050491.1050516

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Molina Massó, José
  3. López, Pascual
  4. Lopez, Pascual Gonzalez
  5. Simarro, Francisco Montero

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...