skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generative Programming of graphical user interfaces

Schlee, Max ; Vanderdonckt, Jean

Proceedings of the working conference on advanced visual interfaces, 25 May 2004, pp.403-406

ISBN: 1581138679 ; ISBN: 9781581138672 ; DOI: 10.1145/989863.989936

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct manipulation of user interfaces for migration

Massó, José ; Vanderdonckt, Jean ; López, Pascual

Proceedings of the 11th international conference on intelligent user interfaces, 29 January 2006, pp.140-147

ISBN: 1595932879 ; ISBN: 9781595932877 ; DOI: 10.1145/1111449.1111483

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A transformational approach for multimodal web user interfaces based on UsiXML

Stanciulescu, Adrian ; Limbourg, Quentin ; Vanderdonckt, Jean ; Michotte, Benjamin ; Montero, Francisco

Proceedings of the 7th international conference on multimodal interfaces, 04 October 2005, pp.259-266

ISBN: 1595930280 ; ISBN: 9781595930286 ; DOI: 10.1145/1088463.1088508

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual techniques for traditional and multimedia layouts

Vanderdonckt, Jean ; Gillo, Xavier

Proceedings of the workshop on advanced visual interfaces, 01 June 1994, pp.95-104

ISBN: 0897917332 ; ISBN: 9780897917339 ; DOI: 10.1145/192309.192334

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vanderdonckt, Jean
  2. Vanderdonckt, J.
  3. Montero, Francisco
  4. López, Pascual
  5. Montera, F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...