skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Online Learning xóa Chủ đề: Graduate Students xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being online: social presence as subjectivity in online learning

Kehrwald, Benjamin

London Review of Education, February 2010, Vol.8(1), pp.39-50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1474-8460

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Increasing Social Presence in Online Learning through Small Group Discussions

Akcaoglu, Mete ; Lee, Eunbae ; Akcaoglu, Mete ; Lee, Eunbae

International Review of Research in Open and Distributed Learning, Apr 2016 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14923831

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asynchronous Video and the Development of Instructor Social Presence and Student Engagement

Kayla Collins ; Shannon Groff ; Cindy Mathena ; Lori Kupczynski

The Turkish Online Journal of Distance Education, 01 January 2019, Vol.20(1), pp.53-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1302-6488 ; DOI: 10.17718/tojde.522378

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The relationship between social presence and online privacy

Tu, Chih-Hsiung

The Internet and Higher Education, 2002, Vol.5(4), pp.293-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/S1096-7516(02)00134-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online and blended communities of inquiry: Exploring the developmental and perceptional differences

Akyol, Zehra ; Garrison, D

International Review of Research in Open and Distance Learning, Dec 2009, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kehrwald, Benjamin
  2. Mathena, Cindy
  3. Lee, E
  4. Ozden, My
  5. Collins, Kayla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...