skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Chủ đề: Government Policy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation Policy in a Knowledge-Based Economy: Theory and Practice

Llerena, Patrick ; Matt, Mireille;; Llerena, Patrick ; Matt, Mireille

ISBN: 978-3-540-25581-9 ; E-ISBN: 978-3-540-26452-1 ; DOI: 10.1007/b137610

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Books - All  (1)
  2. ECONIS (ZBW)  (1)
  3. SpringerLink Books  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Llerena, Patrick
  2. Matt, Mireille
  3. Avadikyan, Arman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...