skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Czech xóa Tất cả các phiên bản Journal of Pedagogy / Pedagogický casopis xóa Tất cả các phiên bản Governance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being different and the same? The paradoxes of 'tailoring' in education quasi - markets

Savage, Glenn C

Journal of Pedagogy, 2012, Vol.3(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13381563 ; DOI: 10.2478/v10159-012-0014-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Savage, Glenn C
  2. Savage, G.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...