skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Governance xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006

Huppi, Monika

Independent Evaluation Group Studies

ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 0821369067 ; E-ISBN: 9780821369074 ; DOI: 10.1596/978-0-8213-6906-7

Toàn văn sẵn có

2
Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Review of Development Effectiveness 2006 Getting Results

Huppi, Monika; Huppi, Monika

ISBN: 0821369067 ; ISBN: 9780821369067 ; ISBN: 9780821369074

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mid-term Evaluation of IDB-9 Commitments: Overview
Evaluación intermedia de los compromisos del noveno aumento general de capital: Informe general

Gray, Cheryl ; Soriano, Alejandro ; Huppi, Monika

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

IDB-9: Independent Consultation and Investigation Mechanism (ICIM)
IDB-9: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación

Elliott, Victoria ; Costas-Perez, Elena ; Truong, Karl ; Huppi, Monika ; Junho Pena, Maria-Valeria ; Partridge, William L. ; Partridge, William L. ; Partridge, William L. ; Partridge, William L.

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...