skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: SciTech Connect (OSTI) xóa Tác giả/ người sáng tác: Wang, Gene-Jack xóa Chủ đề: Glucose xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of cell phone radiofrequency signal exposure on brain glucose metabolism.(Clinical report)

Volkow, Nora D. ; Tomasi, Dardo ; Wang, Gene - Jack ; Vaska, Paul ; Alexoff, Dave ; Logan, Jean ; Wong, Christopher

JAMA, The Journal of the American Medical Association, Feb 23, 2011, Vol.305(8), p.808(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-7484

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactions to Media Violence: It’s in the Brain of the Beholder

Alia-Klein, Nelly ; Gene-Jack, Wang ; Preston-Campbell, Rebecca ; Moeller, Scott ; Parvaz, Muhammad ; Zhu, Wei ; Jayne, Millard ; Wong, Chris ; Tomasi, Dardo ; Goldstein, Rita ; Fowler, Joanna ; Volkow, Nora

PLoS One, Sep 2014, Vol.9(9), p.e107260 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0107260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMI Modulates Calorie-Dependent Dopamine Changes in Accumbens from Glucose Intake

Gene-Jack, Wang ; Tomasi, Dardo ; Convit, Antonio ; Logan, Jean ; Wong, Christopher ; Shumay, Elena ; Fowler, Joanna ; Volkow, Nora

PLoS One, Jul 2014, Vol.9(7), p.e101585 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0101585

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association between Dopamine D4 Receptor Polymorphism and Age Related Changes in Brain Glucose Metabolism

Volkow, Nora ; Tomasi, Dardo ; Gene-Jack, Wang ; Telang, Frank ; Fowler, Joanna ; Goldstein, Rita ; Klein, Nelly ; Wong, Christopher ; Swanson, James ; Shumay, Elena

PLoS One, May 2013, Vol.8(5), p.e63492 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1371/journal.pone.0063492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Gene-Jack
  2. Fowler, Joanna S.
  3. Fowler, Joanna
  4. Volkow, Nora
  5. Wang, Gene - Jack

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...