skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Glucose xóa Chủ đề: Glucose–Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The novel hypoxic cytotoxin, TX-2098 has antitumor effect in pancreatic cancer; possible mechanism through inhibiting VEGF and hypoxia inducible factor-1{alpha} targeted gene expression

Miyake, Kotaro ; Nishioka, Masanori ; Imura, Satoru ; Batmunkh, Erdenebulgan ; Uto, Yoshihiro ; Nagasawa, Hideko ; Hori, Hitoshi ; Shimada, Mitsuo

Experimental Cell Research, 01 August 2012, Vol.318(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4827 ; E-ISSN: 1090-2422 ; DOI: 10.1016/J.YEXCR.2012.03.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinetics of lactose conversion to galacto-oligosaccharides by [beta]-galactosidase immobilized on PVDF membrane

Palai, Tapas ; Bhattacharya, Prashant K.

Journal of Bioscience and Bioengineering, June, 2013, Vol.115(6), p.668(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97.(Report)

Sari, Ajeng Arum ; Tachibana, Sanro ; Itoh, Kazutaka

Journal of Bioscience and Bioengineering, August, 2012, Vol.114(2), p.176(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a novel system for producing ajmalicine and serpentine using direct culture of leaves in Catharanthus roseus intact plant.(Report)

Iwase, Akira ; Aoyagi, Hideki ; Ohme - Takagi, Masaru ; Tanaka, Hideo

Journal of Bioscience and Bioengineering, March, 2005, Vol.99(3), p.208(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of the inhibitory mechanism of d-allose on MOLT-4F leukemia cell proliferation.(Report)

Hirata, Y. ; Saito, M. ; Tsukamoto, I. ; Yamaguchi, F. ; Sui, L. ; Kamitori, K. ; Dong, Y. ; Uehara, E. ; Konishi, R. ; Janjua, N. ; Tokuda, M.;

Journal of Bioscience and Bioengineering, May, 2009, Vol.107(5), p.562(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uto, Yoshihiro
  2. Ohme-Takagi, Masaru
  3. Tanaka, Hideo
  4. Nagasawa, Hideko
  5. Yamaguchi, Fuminori

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...