skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Latin America xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Globalization xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pillars of the International Relations of Local Governments in Mexico: The Case of Baja California

Rafael Velázquez Flores

Desafios, Jan-Jun 2016, Vol.28(1), pp.165-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0124-4035 ; E-ISSN: 2145-5112 ; DOI: 10.12804/desafios28.1.2016.04

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Going Global: an organizational study of Brazilian foreign policy

Puntigliano, Andrés Rivarola

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2008, Vol.51(1), pp.28-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Promoting Political Polyarchy to Defeating Participatory Democracy: U.S. Foreign Policy towards the Far Left in Latin America

Gill, Timothy

Journal of World - Systems Research, 2018, Vol.24(1), pp.72-95 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1076156X ; DOI: 10.5195/JWSR.2018.750

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalizing the Latin American legal field: continental and regional approaches to the international legal order in Latin America

Scarfi, Juan Pablo

Revista Brasileira de Politica, 2018, Vol.61(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7329 ; DOI: 10.1590/0034-7329201800205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La política de la cooperación Sur-Sur. China, India y Brasil en América Latina y el Caribe

Malacalza, Bernabé

Colombia Internacional, Apr-Jun 2019, Issue 98, pp.67-103 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01215612 ; E-ISSN: 19006004 ; DOI: 10.7440/colombiaint98.2019.03

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The international implications of the Chinese model of development in the Global South: Asian Consensus as a network power

Vadell, Javier ; Ramos, Leonardo ; Neves, Pedro

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2014, Vol.57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/0034-7329201400206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El campo de estudios de la integración regional y su aporte a las Relaciones Internacionales: una mirada desde América Latina

Perrotta, Daniela

Relaciones Internacionales, Jun-Sep 2018, Issue 38, pp.9-39 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16993950 ; DOI: 10.15366/relacionesinternacionales2018.38.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internacionalizacion, desarrollo y gestion publica territorial. Experiencias en Colombia

Jiménez, William ; Jiménez, William

Innovar, 2015, Vol.25(55), pp.23-39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01215051 ; E-ISSN: 22486968

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (1)
 3. 2015đến2015  (1)
 4. 2016đến2018  (4)
 5. Sau 2018  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Spanish  (5)
 2. Portuguese  (4)
 3. French  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Neves, Pedro
 2. Javier Vadell
 3. Vadell, Javier
 4. Vadell, J.
 5. Puntigliano, Andrés

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...