skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: Gibbons, Susan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Curl up with an E-Book.(New From ALA)(E-Book Functionality: What Libraries and Their Patrons Want and Expect from Electronic Books)(Book Review)

Bourdon, Cathleen

American Libraries, August, 2003, Vol.34(7), p.96(1)

ISSN: 0002-9769

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bourdon, Cathleen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...