skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Cho, Seoungjae xóa Chủ đề: Gesture Recognition xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gesture Recognition Method Using Sensing Blocks

Xi, Yulong ; Cho, Seoungjae ; Fong, Simon ; Park, Yong ; Cho, Kyungeun

Wireless Personal Communications, 2016, Vol.91(4), pp.1779-1797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-016-3356-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Park, Jong Hyuk
  2. Fong, Simon
  3. Cho, S.
  4. Cho, Kyungeun
  5. Park, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...