skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Acta Sociologica xóa Năm xuất bản: Sau 2014 xóa Chủ đề: Germany xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral economies of the welfare state: A qualitative comparative study

Taylor-Gooby, Peter ; Hvinden, Bjørn ; Mau, Steffen ; Leruth, Benjamin ; Schoyen, Mi Ah ; Gyory, Adrienn

Acta Sociologica, May 2019, Vol.62(2), pp.119-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699318774835

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who should work and who should care? Attitudes towards the desirable division of labour between mothers and fathers in five European countries

Edlund, Jonas ; Öun, Ida

Acta Sociologica, May 2016, Vol.59(2), pp.151-169 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699316631024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Edlund, J
  2. Leruth, Benjamin
  3. Schoyen, Mi
  4. Schoyen, M.A.
  5. Gyory, Adrienn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...