skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Ngôn ngữ: German xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Năm xuất bản: Sau 2009 xóa Chủ đề: Geochemistry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einfluss von Klärschlamm auf die Grundwasserqualität unter einem sanierten Tailings-Becken ; Impacto de Lodo de Aguas Superficiales sobre la Calidad de Aguas Subterráneas de un Dique de Colas Previamente Remediado ; 污水污泥对已修复尾矿库的地下水水质影响
Impact of Sewage Sludge on Groundwater Quality at a Formerly Remediated Tailings Impoundment

Nason, Peter ; Alakangas, Lena ; Öhlander, Björn

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(1), pp.66-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-013-0244-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Räumliche Verteilung von As, Cr, Pb, Cd, Cu und Zn im Wasser und Sediment eines vom Goldbergbau betroffenen Flusses ; Distribución espacial de As, Cr, Pb, Cd, Cu y Zn en agua y sedimento de un río impactado por minería de oro ; 金矿影响河流水体和沉积物中砷,铬,铅,镉,铜,锌的空间分布
Spatial Distribution of As, Cr, Pb, Cd, Cu, and Zn in the Water and Sediment of a River Impacted by Gold Mining

Zhang, Hua ; Yu, Jing ; Zhou, Shiwei

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(3), pp.206-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-013-0254-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untersuchung des geothermischen Potenzials in der Umgebung der gefluteten Sierra Almagrera Mine (Almeria, SE Spanien) ; 充水矿井Sierra Almagrera (Almeria, SE Spain)的地热潜力评价 ; Evaluación del potencial geotermal en los alrededores de las Minas inundadas de Sierra Almagrera (Almería, SE España)
Evaluation of Geothermal Potential in the Vicinity of the Flooded Sierra Almagrera Mines (Almeria, SE Spain)

Navarro, Andrés ; Carulla, Narcís

Mine Water and the Environment, 2018, Vol.37(1), pp.137-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-017-0478-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Navarro, Andrés
  2. Souissi, Radhia
  3. Eslami, Afsar
  4. Šottník, Peter
  5. Hiller, Edgar

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...