skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Chủ đề: Genomics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CMG-Biotools, a Free Workbench for Basic Comparative Microbial Genomics

Vesth, Tammi ; Lagesen, Karin ; Acar, Öncel ; Ussery, David; de Crécy-Lagard, Valerie (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(4) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0060120 ; PMCID: 3618517 ; PMID: 23577086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Acar, Oencel
  2. Ussery, David
  3. Lagesen, Karin
  4. Vesth, Tammi
  5. de Crécy-Lagard, Valerie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...