skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Genomics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Levasseur, Anthony xóa Tác giả/ người sáng tác: Colson, Philippe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Large Open Pangenome and a Small Core Genome for Giant Pandoraviruses

Aherfi, Sarah ; Andreani, Julien ; Baptiste, Emeline ; Oumessoum, Amina ; Dornas, Fabio P ; Andrade, Ana Claudia Dos S. P ; Chabriere, Eric ; Abrahao, Jonatas ; Levasseur, Anthony ; Raoult, Didier ; La Scola, Bernard ; Colson, Philippe; Combe, Isabelle (Editor)

Frontiers in Microbiology, 2018, Vol.9, p.1486 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-302X ; E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.01486

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deciphering the genomes of 16 Acanthamoeba species does not provide evidence of integration of known giant virus-associated mobile genetic elements

Chelkha, Nisrine ; Colson, Philippe ; Levasseur, Anthony ; La Scola, Bernard; Combe, Isabelle (Editor)

Virus Research, 2018, Vol.251, pp.14-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-1702 ; E-ISSN: 1872-7492 ; DOI: 10.1016/j.virusres.2018.04.018

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. La Scola, Bernard
  2. Levasseur, Anthony
  3. La Scola, B
  4. Colson, Philippe
  5. Colson, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...