skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Bourdon, Jérémie xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Genomes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Avenue for Classification and Prediction of Olive Cultivars Using Supervised and Unsupervised Algorithms (Prediction Olive Classification by Data Mining)

Beiki, Amir H ; Saboor, Saba ; Ebrahimi, Mansour; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(9), p.e44164 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044164

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COPS: Detecting Co-Occurrence and Spatial Arrangement of Transcription Factor Binding Motifs in Genome-Wide Datasets

Ha, Nati ; Polychronidou, Maria ; Lohmann, Ingrid; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0052055 ; PMCID: 3525548 ; PMID: 23272209

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equivalent Indels – Ambiguous Functional Classes and Redundancy in Databases

Assmus, Jens ; Kleffe, Jürgen ; Schmitt, Armin O ; Brockmann, Gudrun A; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062803 ; PMCID: 3642179 ; PMID: 23658777

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LBoost: A Boosting Algorithm with Application for Epistasis Discovery

Wolf, Bethany J ; Hill, Elizabeth G ; Slate, Elizabeth H ; Neumann, Carola A ; Kistner-Griffin, Emily; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0047281 ; PMCID: 3493573 ; PMID: 23144812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Solving Hard Computational Problems Efficiently: Asymptotic Parametric Complexity 3-Coloring Algorithm

Martín H, José

PLoS One, Jan 2013, Vol.8(1), p.e53437 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0053437

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bourdon, Jérémie
  2. Ebrahimi, Mansour
  3. Saboor, Saba
  4. Ha, Nati
  5. Kleffe, Jürgen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...