skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Boccaletti, Stefano xóa Chủ đề: Genetics And Genomics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robustness and Information Propagation in Attractors of Random Boolean Networks (Robustness and Information in Boolean Networks)

Lloyd-Price, Jason ; Gupta, Abhishekh ; Ribeiro, Andre S; Boccaletti, Stefano (Editor)

2012, Vol.7(7), p.e42018 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0042018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization of Time-Course Experiments for Kinetic Model Discrimination (Kinetic Model Discrimination)

Lages, Nuno F ; Cordeiro, Carlos ; Sousa Silva, Marta ; Ponces Freire, Ana ; Ferreira, António E. N; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(3), p.e32749 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0032749

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards Information Inequalities for Generalized Graph Entropies (Inequalities for Generalized Graph Entropies)

Sivakumar, Lavanya ; Dehmer, Matthias; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(6), p.e38159 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0038159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...