skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Genetics & Heredity xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clustering and artificial neural networks: classification of variable lengths of Helminth antigens in set of domains

Thiago de Souza Rodrigues ; Lucila Grossi Gonçalves Pacífico ; Santuza Maria Ribeiro Teixeira ; Sérgio Costa Oliveira ; Antônio de Pádua Braga

Genetics and Molecular Biology, 01 January 2004, Vol.27(4), pp.673-678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1415-4757 ; E-ISSN: 1678-4685 ; DOI: 10.1590/S1415-47572004000400032

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. SciELO Brazil  (1)
 2. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
 3. SciELO  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Teixeira, Smr
 2. Oliveira, S.C.
 3. de Pádua Braga, A.
 4. Braga, Antônio de Pádua
 5. Rodrigues, Thiago de Souza

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...