skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Tác giả/ người sáng tác: Vincent-Salomon, Anne xóa Chủ đề: Genes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Huntington disease protein accelerates breast tumour development and metastasis through ErbB2/HER2 signalling.(Report)

Moreira Sousa, Cristovão ; Mcguire, John Russel ; Thion, Morgane Sonia ; Gentien, David ; De La Grange, Pierre ; Tezenas Du Montcel, Sophie ; Vincent‐Salomon, Anne ; Durr, Alexandra ; Humbert, Sandrine;

EMBO Molecular Medicine, Feb, 2013, Vol.5(2), p.309(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1757-4676

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Wiley (CrossRef)  (1)
 2. OneFile (GALE)  (1)
 3. Wiley Open Access  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. De La Grange, Pierre
 2. Durr, Alexandra
 3. Tezenas Du Montcel, Sophie
 4. Thion, Morgane Sonia
 5. Mcguire, John Russel

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...