skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Genes, Tumor Suppressor xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lack of p73 expression in mature B-ALL and identification of three new splicing variants restricted to pre B and C-ALL indicate a role of p73 in B cell ALL differentiation.(Correspondence)

Scaruffi, P ; Casciano, I ; Masiero, L ; Basso, G ; Romani, M ; Tonini, G P

Leukemia, March, 2000, Vol.14(3), p.518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0887-6924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Nature Publishing Group (CrossRef)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tonini, G
  2. Romani, M.
  3. Scaruffi, P.
  4. Casciano, I.
  5. Masiero, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...