skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 2008đến2010 xóa Chủ đề: Genes, Rag-1 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experimental Design in Caecilian Systematics: Phylogenetic Information of Mitochondrial Genomes and Nuclear rag1

San Mauro, Diego ; Gower, David J ; Massingham, Tim ; Wilkinson, Mark ; Zardoya, Rafael ; Cotton, James A

Systematic Biology, 2009, 2009, Vol. 58(4), pp.425-438 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1063-5157 ; E-ISSN: 1076-836X ; DOI: 10.1093/sysbio/syp043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Massingham, Tim
  2. Wilkinson, Mark
  3. Wilkinson, M.
  4. Cotton, J.A.
  5. Gower, David J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...