skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Năm xuất bản: 2013đến2015 xóa Chủ đề: General and Nonclassified (EC) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of AL addition on microstructure and mechanical properties of AlxCoCrFeNi High-entropy alloy

Yang, Tengfei ; Xia, Songqin ; Liu, Shi ; Wang, Chenxu ; Liu, Shaoshuai ; Zhang, Yong ; Xue, Jianming ; Yan, Sha ; Wang, Yugang

Materials Science & Engineering A, 11 November 2015, Vol.648, pp.15-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093 ; E-ISSN: 1873-4936 ; DOI: 10.1016/j.msea.2015.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aluminum Alloying Effects on Lattice Types, Microstructures, and Mechanical Behavior of High-Entropy Alloys Systems

Tang, Zhi ; Gao, Michael ; Diao, Haoyan ; Yang, Tengfei ; Liu, Junpeng ; Zuo, Tingting ; Zhang, Yong ; Lu, Zhaoping ; Cheng, Yongqiang ; Zhang, Yanwen ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter ; Egami, Takeshi

JOM, Dec 2013, Vol.65(12), pp.1848-1858 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10474838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of [FeCoNiAl.sub.0.2]Si.sub.0.2 high entropy alloy.(Report)

Zuo, Ting - Ting ; Ren, Song - Bo ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, June, 2013, Vol.20(6), p.549(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of pass deformation on microstructure, corrosion and electrochemical properties of aluminum alloy anodes for alkaline aluminum fuel cell applications

Zhang, Yong ; Liang, Shuquan ; Javed, Athar ; Guan, Dikai

Metals and Materials International, 2013, Vol.19(3), pp.555-561 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1598-9623 ; E-ISSN: 2005-4149 ; DOI: 10.1007/s12540-013-3025-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Microstructures and Electrical Resistivity of (Al, Cr, Ti)FeCoNiOx High-Entropy Alloy Oxide Thin Films

Zhang-Yan, Hwang ; Chen, Swe-Kai

Advances in Materials Science and Engineering, 2015, Vol.2015 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16878434 ; E-ISSN: 16878442 ; DOI: 10.1155/2015/353140

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of liquid Cu-Sb alloys by ab initio molecular dynamics simulations, high temperature X-ray diffraction, and resistivity

Guo, Fengxiang ; Tian, Yu ; Qin, Jingyu ; Xu, Rongfu ; Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Lv, Ting ; Qin, Xubo ; Tian, Xuelei ; Sun, Yucheng

Journal of Materials Science, June 15, 2013, Vol.48(12), p.4438(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7262-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...