skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Megharaj, M xóa Năm xuất bản: 2014đến2016 xóa Nhan đề tạp chí: Ecotoxicology xóa Chủ đề: Gene Expression xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene expression profile changes in Eisenia fetida chronically exposed to PFOA

Mayilswami, Srinithi ; Krishnan, Kannan ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Ecotoxicology, 2016, Vol.25(4), pp.759-769 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0963-9292 ; E-ISSN: 1573-3017 ; DOI: 10.1007/s10646-016-1634-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mayilswami, S
  2. Krishnan, Kannan
  3. Megharaj, Mallavarapu
  4. Megharaj, M
  5. Megharaj , Mallavarapu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...