skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cellular enhancer of retrovirus gene expression in embryonal carcinoma cells

Taketo, M ; Tanaka, M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, June 1987, Vol.84(11), pp.3748-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 3473480 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
DELLA protein functions as a transcriptional activator through the DNA binding of the INDETERMINATE DOMAIN family proteins
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DELLA protein functions as a transcriptional activator through the DNA binding of the INDETERMINATE DOMAIN family proteins

Yoshida, H. ; Hirano, K. ; Sato, T. ; Mitsuda, N. ; Nomoto, M. ; Maeo, K. ; Koketsu, E. ; Mitani, R. ; Kawamura, M. ; Ishiguro, S. ; Tada, Y. ; Ohme-Takagi, M. ; Matsuoka, M. ; Ueguchi-Tanaka, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/27/2014, Vol.111(21), pp.7861-7866 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1321669111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
xCT deficiency accelerates chemically induced tumorigenesis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

xCT deficiency accelerates chemically induced tumorigenesis

Nabeyama, A. ; Kurita, A. ; Asano, K. ; Miyake, Y. ; Yasuda, T. ; Miura, I. ; Nishitai, G. ; Arakawa, S. ; Shimizu, S. ; Wakana, S. ; Yoshida, H. ; Tanaka, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/06/2010, Vol.107(14), pp.6436-6441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0912827107

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and functional analysis of two gibberellin 3 beta -hydroxylase genes that are differently expressed during the growth of rice

Itoh, H ; Ueguchi-Tanaka, M ; Sentoku, N ; Kitano, H ; Matsuoka, M ; Kobayashi, M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 17 July 2001, Vol.98(15), pp.8909-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11438692 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Herpes simplex virus 1 alpha regulatory protein ICP0 functionally interacts with cellular transcription factor BMAL1

Kawaguchi, Y ; Tanaka, M ; Yokoymama, A ; Matsuda, G ; Kato, K ; Kagawa, H ; Hirai, K ; Roizman, B

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 13 February 2001, Vol.98(4), pp.1877-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 11172044 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Genome-wide suppression of aberrant mRNA-like noncoding RNAs by NMD in Arabidopsis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genome-wide suppression of aberrant mRNA-like noncoding RNAs by NMD in Arabidopsis

Kurihara, Y. ; Matsui, A. ; Hanada, K. ; Kawashima, M. ; Ishida, J. ; Morosawa, T. ; Tanaka, M. ; Kaminuma, E. ; Mochizuki, Y. ; Matsushima, A. ; Toyoda, T. ; Shinozaki, K. ; Seki, M.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 02/17/2009, Vol.106(7), pp.2453-2458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0808902106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Possible involvement of SINEs in mammalian-specific brain formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Possible involvement of SINEs in mammalian-specific brain formation

Sasaki, T. ; Nishihara, H. ; Hirakawa, M. ; Fujimura, K. ; Tanaka, M. ; Kokubo, N. ; Kimura-Yoshida, C. ; Matsuo, I. ; Sumiyama, K. ; Saitou, N. ; Shimogori, T. ; Okada, N.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 03/18/2008, Vol.105(11), pp.4220-4225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0709398105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

K-sam gene encodes secreted as well as transmembrane receptor tyrosine kinase

Katoh, M ; Hattori, Y ; Sasaki, H ; Tanaka, M ; Sugano, K ; Yazaki, Y ; Sugimura, T ; Terada, M

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 01 April 1992, Vol.89(7), pp.2960-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; PMID: 1313574 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Comprehensive screening for antigens overexpressed on carcinomas via isolation of human mAbs that may be therapeutic
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive screening for antigens overexpressed on carcinomas via isolation of human mAbs that may be therapeutic

Kurosawa, G. ; Akahori, Y. ; Morita, M. ; Sumitomo, M. ; Sato, N. ; Muramatsu, C. ; Eguchi, K. ; Matsuda, K. ; Takasaki, A. ; Tanaka, M. ; Iba, Y. ; Hamada-Tsutsumi, S. ; Ukai, Y. ; Shiraishi, M. ; Suzuki, K. ; Kurosawa, M. ; Fujiyama, S. ; Takahashi, N. ; Kato, R. ; Mizoguchi, Y. ; Shamoto, M. ; Tsuda, H. ; Sugiura, M. ; Hattori, Y. ; Miyakawa, S. ; Shiroki, R. ; Hoshinaga, K. ; Hayashi, N. ; Sugioka, A. ; Kurosawa, Y.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/20/2008, Vol.105(20), pp.7287-7292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0712202105

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (1)
 2. 1992đến2000  (1)
 3. 2001đến2007  (2)
 4. 2008đến2009  (3)
 5. Sau 2009  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Tanaka, M
 2. Ueguchi-Tanaka, Miyako
 3. Yoshida, H.
 4. Matsuoka, Makoto
 5. Matsuda, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...