skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Genetics xóa Chủ đề: Gene Expression xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transgenerational Epigenetic Inheritance Is Negatively Regulated by the HERI-1 Chromodomain Protein

Perales, Roberto ; Pagano, Daniel ; Wan, Gang ; Fields, Brandon D ; Saltzman, Arneet L ; Kennedy, Scott G

Genetics, December 2018, Vol.210(4), pp.1287-1299 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 30389807 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.118.301456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RNAi Inheritance Machinery of

Spracklin, George ; Fields, Brandon ; Wan, Gang ; Becker, Diveena ; Wallig, Ashley ; Shukla, Aditi ; Kennedy, Scott

Genetics, July 2017, Vol.206(3), pp.1403-1416 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 28533440 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.116.198812

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirement for the ERI/DICER complex in endogenous RNA interference and sperm development in Caenorhabditis elegans

Pavelec, Derek M ; Lachowiec, Jennifer ; Duchaine, Thomas F ; Smith, Harold E ; Kennedy, Scott

Genetics, December 2009, Vol.183(4), pp.1283-95 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1943-2631 ; PMID: 19797044 Version:1 ; DOI: 10.1534/genetics.109.108134

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kennedy, Scott
  2. Wan, G
  3. Fields, Brandon
  4. Wan, Gang
  5. Kennedy, S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...