skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa Chủ đề: Rights of Minorities xóa Chủ đề: Gender Reassignment xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trans and intersex equality rights in Europe a comparative analysis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans and intersex equality rights in Europe a comparative analysis.

Brink, Marjolein van Den ; Dunne, Peter ; Burri, Susanne ; Timmer, Alexandra; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers

ISBN: 978-92-79-95764-2 ; DOI: 10.2838/75428

Toàn văn sẵn có

2
Trans and intersex equality rights in Europe : a comparative analysis.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trans and intersex equality rights in Europe : a comparative analysis.

Brink, Marjolein van Den ; Dunne, Peter ; Burri, Susanne ; Timmer, Alexandra; European Commission ; Directorate-General for Justice and Consumers

ISBN: 978-92-79-95766-6 ; DOI: 10.2838/902953

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...