skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Nhan đề tạp chí: Women's Studies International Forum xóa Chủ đề: Gender xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Should feminism transcend nationalism? A defense of feminist nationalism in South Korea

Kim, Hee-Kang

Women's Studies International Forum, 2009, Vol.32(2), pp.108-119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2009.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and nationalism: the masculinization of hinduism and female political participation in india

Banerjee, Sikata

Women's Studies International Forum, 2003, Vol.26(2), pp.167-179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(03)00019-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women, motherhood, and contemporary Serbian nationalism

Bracewell, Wendy

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.25-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00061-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mother India/mother Ireland: Comparative gendered dialogues of colonialism and nationalism in the early 20th century

Thapar-Björkert, Suruchi ; Ryan, Louise

Women's Studies International Forum, 2002, Vol.25(3), pp.301-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(02)00257-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Woman-as-symbol: The intersections of identity politics, gender, and indian nationalism

Rao, Shakuntala

Women's Studies International Forum, 1999, Vol.22(3), pp.317-328 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(99)00033-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political culture, Catalan nationalism, and the women's movement in early twentieth-century Spain

Nash, Mary

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.45-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00069-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between resistance and compliance, feminism and nationalism: Women in black in israel

Shadmi, Erella

Women's Studies International Forum, 2000, Vol.23(1), pp.23-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(99)00087-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ‘crisis’ of white hegemony, neonationalist femininities and antiracist feminism

Keskinen, Suvi

Women's Studies International Forum, May 2018, Vol.68, pp.157-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2017.11.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The domestic sphere as a political site: A study of women in the Indian Nationalist Movement

Thapar-Björkert, Suruchi

Women's Studies International Forum, 1997, Vol.20(4), pp.493-504 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(97)00038-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding ethnic-national identity and its meaning: Questions from women's experience

Korać, Maja

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.133-143 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00067-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalist inclusion or emancipatory identity? north korean women in japan

Ryang, Sonia

Women's Studies International Forum, 1998, Vol.21(6), pp.581-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(98)00074-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Off-island hawaiians “making” ourselves at “home”: A [gendered] contradiction in terms?

Ke, J

Women's Studies International Forum, 1998, Vol.21(6), pp.681-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(98)00081-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The politics of identification in the context of globalization

Peterson, V.Spike

Women's Studies International Forum, 1996, Vol.19(1), pp.5-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/0277-5395(95)00060-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boundary battles: Muslim women and community identity in the aftermath of violence

Robinson, Rowena

Women's Studies International Forum, 2010, Vol.33(4), pp.365-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2010.02.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexuality, gender and the (re)making of modernity and nationhood in Cyprus

Kamenou, Nayia

Women's Studies International Forum, May 2019, Vol.74, pp.59-67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2019.03.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender, conflict and peace-building: Lessons from the conflict in the former Yugoslavia

Korac, Maja

Women's Studies International Forum, 2006, Vol.29(5), pp.510-520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2006.07.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveying politics of peace, gender, conflict and identity in Northern Ireland: The case of the derry peace women in 1972

Callaghan, Marie Hammond

Women's Studies International Forum, 2002, Vol.25(1), pp.33-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(02)00216-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion, nation and mother-love: The Malay Peninsula past and present

Stivens, Maila

Women's Studies International Forum, 2010, Vol.33(4), pp.390-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2010.02.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering eastern europe: Pre-feminism, prejudice, and east-west dialogues in post-communist romania

Roman, Denise

Women's Studies International Forum, 2001, Vol.24(1), pp.53-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/S0277-5395(00)00161-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A gendered analysis of violence, justice and citizenship: Kurdish women facing war and displacement in Turkey

Gökalp, Deniz

Women's Studies International Forum, 2010, Vol.33(6), pp.561-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2010.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 44  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1999  (10)
 2. 1999đến2001  (8)
 3. 2002đến2004  (10)
 4. 2005đến2010  (12)
 5. Sau 2010  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (38)
 2. Bình xét khoa học  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Thapar-Björkert, Suruchi
 2. Korac, Maja
 3. Jacobson, Ruth
 4. Sluga, Glenda
 5. Keskinen, Suvi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...