skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Chủ đề: Galaxies: Starburst xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CO-H2 Conversion Factor in Disc Galaxies and Mergers

Narayanan, Desika ; Krumholz, Mark ; Ostriker, Eve ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 28, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19516.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A General Model for the CO-H2 Conversion Factor in Galaxies with Applications to the Star Formation Law

Narayanan, Desika ; Krumholz, Mark ; Ostriker, Eve ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20536.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of star formation in a LCDM universe

Springel, Volker ; Hernquist, Lars

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 339 (2003) 312 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0206395

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Star-Forming Molecular Gas in High Redshift Submillimeter Galaxies

Narayanan, Desika ; Cox, Thomas J. ; Hayward, Christopher ; Younger, Joshua D. ; Hernquist, Lars

Arxiv ID: 0905.2184

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of High Redshift Submillimeter Galaxies

Narayanan, Desika ; Hayward, Christopher C. ; Cox, Thomas J. ; Hernquist, Lars ; Jonsson, Patrik ; Younger, Joshua D. ; Groves, Brent

Arxiv ID: 0904.0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hernquist, L.
  2. Hernquist, Lars
  3. Narayanan, D.
  4. Narayanan, Desika
  5. Younger, Joshua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...