skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Meteorology & Climatology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hernquist, Lars xóa Chủ đề: Galaxies: Interactions xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The stellar mass assembly of galaxies in the Illustris simulation: growth by mergers and the spatial distribution of accreted stars

Rodriguez-Gomez, Vicente ; Pillepich, Annalisa ; Sales, Laura ; Vogelsberger, Mark ; Zhu, Qirong ; Wellons, Sarah ; Nelson, Dylan ; Torrey, Paul ; Springel, Volker ; Chung-Pei, Ma ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 10, 2017 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stw456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The CO-H2 Conversion Factor in Disc Galaxies and Mergers

Narayanan, Desika ; Krumholz, Mark ; Ostriker, Eve ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jul 28, 2011 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2011.19516.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A General Model for the CO-H2 Conversion Factor in Galaxies with Applications to the Star Formation Law

Narayanan, Desika ; Krumholz, Mark ; Ostriker, Eve ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 11, 2012 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1111/j.1365-2966.2012.20536.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recoiling black holes: prospects for detection and implications of spin alignment

Blecha, Laura ; Sijacki, Debora ; Kelley, Luke ; Torrey, Paul ; Vogelsberger, Mark ; Nelson, Dylan ; Springel, Volker ; Snyder, Gregory ; Hernquist, Lars; Hernquist, Lars (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 10, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1093/mnras/stv2646

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Dwarf Galaxy Interactions in Shaping the Magellanic System and Implications for Magellanic Irregulars

Besla, Gurtina ; Kallivayalil, Nitya ; Hernquist, Lars ; Van Der Marel, Roeland P. ; Cox, T. J. ; Keres, Dusan

Arxiv ID: 1201.1299

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of High Redshift Submillimeter Galaxies

Narayanan, Desika ; Hayward, Christopher C. ; Cox, Thomas J. ; Hernquist, Lars ; Jonsson, Patrik ; Younger, Joshua D. ; Groves, Brent

Arxiv ID: 0904.0004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hernquist, Lars
  2. Narayanan, Desika
  3. Springel, Volker
  4. Vogelsberger, Mark
  5. Torrey, Paul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...